mykonos blue houses

Όροι & Προϋποθέσεις

Αρχική | Όροι & Προϋποθέσεις

Α. Γενικοί όροι

Η Ιστοσελίδα www.pelagosgiftshop.gr συνιστά το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΔΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «PELAGOS GIFT SHOP», [Λιανικό Εμπόριο ειδών Δώρου, με ΚΑΔ Δραστηριότητας 47191008], με Α.Φ.Μ. 107216382, ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ και αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 48334438000, ως νομίμως εκπροσωπείται. Η έδρα της εταιρείας, η οποία εφεξής θα αποκαλείται «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βρίσκεται στο Μύκονο, οδός Αγίου Ευθυμίου αρ. 16, ΤΚ 84600, Αθήνα, Ελλάδα, με αριθμό τηλεφώνου +302289028551 και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών [email protected].

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e – shop) προσφέρει σε όλους του πελάτες μας, όσο και στους χρήστες του διαδικτύου, άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας, για τα υλικά που χρησιμοποιεί, την ιδιότητα αυτών, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, είτε αγοράζοντας απευθείας από τον κατάλογο των προϊόντων που ήδη υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, είτε προβαίνοντας σε ειδικές παραγγελίες προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του www.pelagosgiftshop.gr από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, ως αυτό περιλαμβάνεται στην ως άνω ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

O επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, προτού προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού ιστοτόπου. Εφόσον δεν συμφωνεί με αυτούς, ολικώς ή μερικώς, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών.

Οι παρόντες και ισχύοντες όροι δύνανται να αλλάξουν απροειδοποίητα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στους χρήστες να ελέγχουν το περιεχόμενό τους, κατά την εκάστοτε επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να εξετάσουν την ύπαρξη ενδεχόμενων τροποποιήσεων στους ισχύοντες όρους, τις οποίες οφείλουν, αντιστοίχως, να αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφυλάκτως, προκειμένου να συνεχίσουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας www.pelagosgiftshop.gr, ακόμη και μετά τις όποιες, τυχόν, αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε το οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε την οποιαδήποτε απορία, σχετικά με τη λειτουργία ή τους όρους της ιστοσελίδας μας, καθώς και με τα προϊόντα μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικώς, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου ή στο email: [email protected] .

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή / και υποβάλλοντας παραγγελία, μέσω αυτής, αναλαμβάνετε την υποχρέωση:
Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί μία τέτοιου είδους παραγγελία, διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες Αρχές.
Να μας παρέχετε, με πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας σας ή / και λοιπά απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επίσης, αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο (βλ. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου).

Στην περίπτωση που δεν μας χορηγήσετε το σύνολο των ως άνω απαραίτητων πληροφοριών, δεν θα καταστεί δυνατόν να επεξεργαστούμε και να προωθήσουμε την παραγγελία σας.
Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ώστε να συνάπτετε έγκυρες και δεσμευτικές συμβάσεις.

Β. Περιορισμός ευθύνης

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τις παρεχόμενες συναλλαγές, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής, κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια των συναλλαγών της, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης, για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη, για την διαθεσιμότητα ή μη του εκάστοτε προϊόντος, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία. Αναλαμβάνει, δε, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες, περί της μη διαθεσιμότητας και στην περίπτωση της εκπλήρωσης της υποχρεώσεως αυτής, δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται, μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Ενδέχεται η απεικόνιση των προϊόντων μας στο διαδικτυακό ιστότοπο να παρουσιάσει μικροδιαφορές, ήσσονος κλίμακας, με το τελικό προϊόν, λόγω του χαρακτήρα των τελευταίων, ως χειροποίητων, είτε πρόκειται για ήδη αναρτημένα προϊόντα, είτε για κατασκευές, κατόπιν παραγγελίας, με βάση τα ήδη υπάρχοντα στην ιστοσελίδα προϊόντα, καθώς και λόγω της λειτουργίας και φωτισμού της οθόνης του μέσου παραγγελίας και του μέσου φωτογράφισης του προϊόντος.

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), την οποία ενδέχεται να υποστεί επισκέπτης / χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία, σχετιζόμενη με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου ή / και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και προϊόντων ή / και πληροφοριών, οι οποίες διατίθενται από αυτόν ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες, οι οποίες διατίθενται μέσω αυτού.

Γ. Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις, κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή, άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Δ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται, κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης, για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας, με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού, σχετικά με τον πραγματικό πάροχο / δικαιούχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται, μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.pelagosgiftshop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει, σε καμία περίπτωση, άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ε. Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και το διαδικτυακό ιστότοπο www.pelagosgiftshop.gr για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση, με άλλους τρόπους, σε οποιονδήποτε παραλήπτη, για οποιονδήποτε λόγο, κάθε είδους περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο ή / και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή / και προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση, με άλλους τρόπους, σε οποιονδήποτε παραλήπτη, για οποιονδήποτε λόγο, κάθε είδους περιεχομένου, το οποίο προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση, με άλλους τρόπους, σε οποιονδήποτε παραλήπτη, για οποιονδήποτε λόγο, κάθε είδους περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης, σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση, με άλλους τρόπους, σε οποιονδήποτε παραλήπτη, για οποιονδήποτε λόγο, κάθε είδους περιεχομένου, το οποίο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση, με άλλους τρόπους, σε οποιονδήποτε παραλήπτη, για οποιονδήποτε λόγο, κάθε είδους περιεχομένου, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί, με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων των παρόντων,

7. παρενόχληση τρίτων, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο και

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, σχετικά με άλλους χρήστες.

ΣΤ. Περιορισμένη άδεια

Η ιστοσελίδα www.pelagosgiftshop.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, ως τίθενται στο παρόν και την κείμενη νομοθεσία, χορηγεί στον επισκέπτη / χρήστη / πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των στοιχείων περιεχομένου της. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και τα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
1) οφείλετε να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και 2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της, με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε, με άλλο τρόπο, την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της, για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, δια του παρόντος.

Ζ. Σύνδεσμοι στον διαδυκτυακό τόπο «www.pelagosgiftshop.gr»

Οι σύνδεσμοι (links), οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν το χρήστη είτε σε επιμέρους σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις, σε μετάβαση, εκτός του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κλπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου, ο οποίος περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, καθώς και για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του Διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση, η οποία λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη / χρήστη / πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.